دکترای تخصصی

رشته های تحصیلی مقطع دکتری تخصصی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

(آخرین به روز رسانی ۹۵/۵/۲۷)

ردیف

عنوان رشته دکتری

ردیف

عنوان رشته دکتری

۱

آب و هواشناسی(اقلیم شناسی)

۱۵

علوم باغبانی-گیاهان زینتی

۲

تغذیه دام

۱۶

علوم باغبانی-میوه کاری

۳

جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی

۱۷

فیزیولوژی ورزشی

۴

حسابداری

۱۸

مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی

۵

روانشناسی عمومی

۱۹

مدیریت صنعتی-مالی

۶

ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

۲۰

مدیریت دولتی-رفتارسازمانی

۷

ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

۲۱

مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی

۸

ریاضی-آنالیز

۲۲

معماری

۹

زراعت

۲۳

مهندسی برق-الکترونیک

۱۰

زیست شناسی-میکروبیولو‍‍‍‍‍ژی

۲۴

مهندسی شیمی

۱۱

شیمی گرایش شیمی آلی

۲۵

مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر

۱۲

شیمی گرایش شیمی تجزیه

۲۶

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۱۳

شیمی گرایش شیمی معدنی

۲۷

زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی

۱۴ حقوق خصوصی