دکترای تخصصی

عنوان رشته های مقطع دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷

عنوان رشته های مقطع دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶

رشته های تحصیلی مقطع دکتری تخصصی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ردیف

عنوان رشته دکتری

ردیف

عنوان رشته دکتری

۱

آب و هواشناسی(اقلیم شناسی)

۱۵

علوم باغبانی-گیاهان زینتی

۲

تغذیه دام

۱۶

علوم باغبانی-میوه کاری

۳

جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی

۱۷

فیزیولوژی ورزشی

۴

حسابداری

۱۸

مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی

۵

روانشناسی عمومی

۱۹

مدیریت صنعتی-مالی

۶

ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

۲۰

مدیریت دولتی-رفتارسازمانی

۷

ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

۲۱

مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی

۸

ریاضی-آنالیز

۲۲

معماری

۹

زراعت

۲۳

مهندسی برق-الکترونیک

۱۰

زیست شناسی-میکروبیولو‍‍‍‍‍ژی

۲۴

مهندسی شیمی

۱۱

شیمی گرایش شیمی آلی

۲۵

مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر

۱۲

شیمی گرایش شیمی تجزیه

۲۶

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۱۳

شیمی گرایش شیمی معدنی

۲۷

زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی

۱۴ حقوق خصوصی    
 

 

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷