کارشناسی ارشد

 

ردیف

عنوان رشته‌های کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان رشته‌های کارشناسی ارشد

۱

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

۳۴

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

۲

آموزش زبان انگلیسی

۳۵

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی

۳

آموزش فیزیک

۳۶

علوم دامی- اصلاح نژاددام

۴

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

۳۷

علوم دامی- تغذیه دام

۵

ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی- تاریخ

۳۸

علوم سیاسی

۶

باکتری شناسی دامپزشکی

۳۹

علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی

۷

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

۴۰

فیزیک- اتمی و مولکولی

۸

جغرافیای پزشکی

۴۱

فیزیک- حالت جامد

۹

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

۴۲

فیزیولوژی ورزشی

۱۰

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری

۴۳

مدیریت اجرائی

۱۱

جغرافیای سیاسی

۴۴

مدیریت بازرگانی

۱۲

حسابداری

۴۵

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

۱۳

روانشناسی عمومی

۴۶

مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک

۱۴

ریاضی- آنالیز

۴۷

مدیریت بازرگانی-کارآفرینی

۱۵

ریاضی- جبر

۴۸

مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی

۱۶

ریاضی- ریاضیات مالی

۴۹

مدیریت صنعتی- تحقیق درعملیات

۱۷

ریاضی- هندسه و توپولوژی

۵۰

مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه

۱۸

ریاضی کاربردی- تحقیق درعملیات

۵۱

مدیریت کشاورزی ـ مدیریت کشاورزی

۱۹

زبان وادبیات فارسی

۵۲

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

۲۰

زبان وادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی(فارسی- عربی)

۵۳

مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

۲۱

زبانشناسی همگانی

۵۴

مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

۲۲

زیست شناسی- بیوشیمی گرایش بیوشیمی گیاهی

۵۵

مشاوره- مشاوره توانبخشی

۲۳

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

۵۶

مشاوره- مشاوره خانواده

۲۴

زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی

۵۷

مطالعات منطقه ای- مطالعات خلیج فارس

۲۵

زیست شناسی- میکروبیولوژی

۵۸

مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

۲۶

زیست فناوری(بیوتکنولوژی ) - میکروبی

۵۹

مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال

۲۷

ژئومورفولوژی - هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

۶۰

مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

۲۸

شناخت و اندیشه های امام خمینی (ره)

۶۱

مهندسی شیمی- طراحی فرآیند

۲۹

شیمی- شیمی تجزیه

۶۲

مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

۳۰

شیمی دارویی

۶۳

مهندسی کشاورزی- زراعت

۳۱

شیمی - شیمی آلی

۶۴

مهندسی کشاورزی- مهندسی فضای سبزگرایش گیاهان زینتی درمنظر

۳۲

شیمی - شیمی فیزیک

۶۵

مهندسی معماری

۳۳

شیمی - شیمی معدنی

۶۶

 مدیریت ورزشی