کارشناسی ارشد

عنوان رشته های مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ردیف

عنوان رشته‌های کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان رشته‌های کارشناسی ارشد

۱

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

۳۴

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

۲

آموزش زبان انگلیسی

۳۵

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی

۳

آموزش فیزیک

۳۶

علوم دامی- اصلاح نژاددام

۴

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

۳۷

علوم دامی- تغذیه دام

۵

ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی- تاریخ

۳۸

علوم سیاسی

۶

باکتری شناسی دامپزشکی

۳۹

علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی

۷

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

۴۰

فیزیک- اتمی و مولکولی

۸

جغرافیای پزشکی

۴۱

فیزیک- حالت جامد

۹

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

۴۲

فیزیولوژی ورزشی

۱۰

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری

۴۳

مدیریت اجرائی

۱۱

جغرافیای سیاسی

۴۴

مدیریت بازرگانی

۱۲

حسابداری

۴۵

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

۱۳

روانشناسی عمومی

۴۶

مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک

۱۴

ریاضی- آنالیز

۴۷

مدیریت بازرگانی-کارآفرینی

۱۵

ریاضی- جبر

۴۸

مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی

۱۶

ریاضی- ریاضیات مالی

۴۹

مدیریت صنعتی- تحقیق درعملیات

۱۷

ریاضی- هندسه و توپولوژی

۵۰

مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه

۱۸

ریاضی کاربردی- تحقیق درعملیات

۵۱

مدیریت کشاورزی ـ مدیریت کشاورزی

۱۹

زبان وادبیات فارسی

۵۲

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

۲۰

زبان وادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی(فارسی- عربی)

۵۳

مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

۲۱

زبانشناسی همگانی

۵۴

مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

۲۲

زیست شناسی- بیوشیمی گرایش بیوشیمی گیاهی

۵۵

مشاوره- مشاوره توانبخشی

۲۳

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

۵۶

مشاوره- مشاوره خانواده

۲۴

زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی

۵۷

مطالعات منطقه ای- مطالعات خلیج فارس

۲۵

زیست شناسی- میکروبیولوژی

۵۸

مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

۲۶

زیست فناوری(بیوتکنولوژی ) - میکروبی

۵۹

مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال

۲۷

ژئومورفولوژی - هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

۶۰

مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

۲۸

شناخت و اندیشه های امام خمینی (ره)

۶۱

مهندسی شیمی- طراحی فرآیند

۲۹

شیمی- شیمی تجزیه

۶۲

مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

۳۰

شیمی دارویی

۶۳

مهندسی کشاورزی- زراعت

۳۱

شیمی - شیمی آلی

۶۴

مهندسی کشاورزی- مهندسی فضای سبزگرایش گیاهان زینتی درمنظر

۳۲

شیمی - شیمی فیزیک

۶۵

مهندسی معماری

۳۳

شیمی - شیمی معدنی

۶۶

 مدیریت ورزشی

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷