کارشناسی

رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

(آخرین به روز رسانی ۹۴/۷/۴)

ردیف

مقطع کارشناسی

ردیف

مقطع کارشناسی

۱

آب و هواشناسی

۲۵

علوم کامپیوتر

۲

الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

۲۶

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش

۳

پرستاری

۲۷

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

۴

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

۲۸

فیزیک اتمی

۵

جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

۲۹

فیزیک اخترشناسی

۶

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

۳۰

فیزیک حالت جامد

۷

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

۳۱

فیزیک هسته ای

۸

جغرافیای سیاسی(آمایش و مدیریت سیاسی فضا)

۳۲

فیزیک مهندسی

۹

جغرافیا- کارتوگرافی

۳۳

مامایی

۱۰

حسابداری-حسابرسی

۳۴

مترجمی زبان انگلیسی

۱۱

حسابداری-دولتی

۳۵

مدیریت بازرگانی

۱۲

حسابداری-مالیاتی

۳۶

مدیریت دولتی

۱۳

دبیری زبان و ادبیات فارسی

۳۷

مدیریت صنعتی

۱۴

روانشناسی

۳۸

مهندسی برق

۱۵

ریاضیات و کاربردها

۳۹

مهندسی شیمی

۱۶

زبان و ادبیات انگلیسی

۴۰

مهندسی فضای سبز

۱۷

زبان و ادبیات عربی

۴۱

مهندسی کشاورزی-علوم و مهندسی آب

۱۸

زبان و ادبیات فارسی

۴۲

مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

۱۹

زیست شناسی سلولی و مولکولی-ژنتیک

۴۳

مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی

۲۰

زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی

۴۴

مهندسی کشاورزی- علوم دامی

۲۱

ژئومورفولوژی

۴۵

مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی

۲۲

شیمی کاربردی

۴۶

مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری

۲۳

شیمی محض 

۴۷

مهندسی کامپیوتر

۲۴ علوم سیاسی ۴۸ مهندسی عمران