کارشناسی

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷)(بروز رسانی تیر ماه ۱۳۹۷)

* رشته های بدون آزمون  نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶ واحد رشت *

رشته های بدون آزمون و با آزمون مقطع کارشناسی پیوسته(تمام وقت) نیمسال اول سال ۹۵ واحد رشت

ردیف

مقطع کارشناسی

نوع پذیرش

ردیف

مقطع کارشناسی

نوع پذیرش

۱

آب و هواشناسی

بدون آزمون

۲۸

فیزیک

بدون آزمون

۲

الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

بدون آزمون

۲۹

فیزیک مهندسی

بدون آزمون

۳

پرستاری

با آزمون

۳۰

مامایی

با آزمون

۴

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

بدون آزمون

۳۱

تربیت مترجم زبان انگلیسی

بدون آزمون

۵

جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

بدون آزمون

۳۲

مدیریت بازرگانی

بدون آزمون

۶

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

بدون آزمون

۳۳

مدیریت دولتی

بدون آزمون

۷

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

بدون آزمون

۳۴

مدیریت صنعتی

بدون آزمون

۸

جغرافیای سیاسی(آمایش و مدیریت سیاسی فضا)

بدون آزمون

۳۵

مهندسی برق

بدون آزمون

۹

سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

بدون آزمون

۳۶

مهندسی شیمی

بدون آزمون

۱۰

حسابداری-حسابرسی

بدون آزمون

۳۷

مهندسی فضای سبز

بدون آزمون

۱۱

حسابداری-دولتی

بدون آزمون

۳۸

علوم و مهندسی آب

بدون آزمون

۱۲

حسابداری-مالیاتی

بدون آزمون

۳۹

زراعت و اصلاح نباتات

بدون آزمون

۱۳

تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسی

بدون آزمون

۴۰

علوم باغبانی

بدون آزمون

۱۴

روانشناسی

بدون آزمون

۴۱

علوم دامی

بدون آزمون

۱۵

ریاضیات و کاربردها

بدون آزمون

۴۲

گیاهپزشکی

بدون آزمون

۱۶

زبان و ادبیات انگلیسی

بدون آزمون

۴۳

جنگلداری

بدون آزمون

۱۷

زبان و ادبیات عربی

بدون آزمون

۴۴

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

بدون آزمون

۱۸

زبان و ادبیات فارسی

بدون آزمون

۴۵

مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات

بدون آزمون

۱۹

زیست شناسی سلولی و مولکولی-ژنتیک

با آزمون

۴۶

مهندسی عمران

بدون آزمون

۲۰

زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی

با آزمون

۴۷

مهندسی مکانیک

بدون آزمون

۲۱

ژئومورفولوژی

بدون آزمون

۴۸

مهندسی پزشکی

بدون آزمون

۲۲

شیمی کاربردی

بدون آزمون

۴۹

مهندسی معماری

بدون آزمون

۲۳

شیمی محض 

بدون آزمون

۵۰

حقوق

بدون آزمون

۲۴

علوم سیاسی

بدون آزمون

 

   

۲۵

علوم کامپیوتر

بدون آزمون

 

 

 

۲۶

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش

بدون آزمون

 

 

 

۲۷

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

بدون آزمون      

 

 

ردیف

مقطع کارشناسی ناپیوسته

ردیف

مقطع کارشناسی ناپیوسته

۱

آموزش دینی و عربی

۱۰

علمی کاربردی معماری

۲

آموزش ریاضی

۱۱

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

۳

آموزش زبان انگلیسی

۱۲

مهندسی اجرایی عمران

۴

آموزش علوم تجربی

۱۳

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

۵

آموزش و پرورش ابتدایی

۱۴

مهندسی تولیدات گیاهی

۶

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱۵

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

۷

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

۱۶

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

۸

علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر

۱۷

مهندسی تولیدات دامی

۹

علمی کاربردی حسابداری

۱۸

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷