کارشناس حقوق دستمزد، تسهیلات و امور رفاهی

 

نام حوزه: معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: حمیرا حودت

شرح وظایف: کارگزینی هیات علمی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۸۷   آدرس پست الکترونیکی: wteacher[at]iaurasht.ac.ir

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: سمانه رهبر

شرح وظایف:کارگزینی هیات علمی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۲۶۹   آدرس پست الکترونیکی: wteacher[at]iaurasht.ac.ir

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۳۹۷