کارشناس استخدام و بورس

نام حوزه: معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی:لاله قربانی

شرح وظایف: کارگزینی هیات علمی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۶۹   آدرس پست الکترونیکی: wteacher[at]iaurasht.ac.ir

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: زهره خاور سنگری

شرح وظایف:کارگزینی هیات علمی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۲۶۹   آدرس پست الکترونیکی: wteacher[at]iaurasht.ac.ir

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: سمانه رهبر

شرح وظایف:کارگزینی هیات علمی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۲۶۹   آدرس پست الکترونیکی: wteacher[at]iaurasht.ac.ir

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>