اداره مطالعات، گسترش رشته ها و آموزش های کوتاه مدت