کارشناسان امتحانات

نام و نام خانوادگی: مژگان صادقی

سمت: کارشناس اداره  امتحانات دانشکده علوم انسانی

__________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : خانم آسایش طلب

سمت: کارشناس اداره  امتحانات دانشکده مدیریت و حسابداری

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۳۹۹