کارشناس خدمات آموزشی

 

نام حوزه: معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: معصومه جعفرنژاد عثماوندانی

شرح وظایف:

۱- ثبت نام و تشکیل پرونده و احراز هویت از کلیه دانشجویان جدیدالورود در تمامی مقاطع تحصیلی

۲- پاسخ به ارباب رجوع در خصوص مشاوره تحصیلی در تمامی مقاطع تحصیلی

۳- اسکن مدارک پذیرفته شدگانی که مغایرت اطلاعات شناسنامه با سند پذیرش مرکز آزمون دارند.

۴- بررسی سند پذیرش رشته های مختلف و ارسال آنها به آموزشهای مربوطه

۵- تکمیل فرمهای تصویب رشته (جمع آوری اطلاعات فرمهای تصویب رشته های جدید)

۶- پاسخ به مکاتبات و اصله به دفتر خدمات آموزشی

۷- دریافت سرفصل رشته های مختلف از سایت ها و ...

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی آموزش ابتدایی

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۷۸۹۷          داخلی: ۱۱۱۶

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: هما صدقی مسعود

شرح وظایف: ثبت نام اولیه و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود از طریق اخذ سند پذیرش از سایت مرکزی دانشگاه، اصلاح سند پذیرش دانشجویانی که مغایرت شناسنامه ای دارند و ارسال به بخش استعلام سایت مرکزی دانشگاه، اصلاح اطلاعات مشخصات دانشجو در بخش آموزشی و اسکن عکس آنها، تهیه سند پذیرش برای گروههای آموزشی و بخش تربیت بدنی دانشگاه، مشارکت در امر تصویب رشته و پاسخگویی به مراجعات حضوری دانشجویان، بایگانی نامه های وارده در سیستم اتوماسیون

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۷۸۹۷    تلفن داخلی: ۱۱۱۶    پست الکترونیکی: sedghi.homa[at]gmail.com