کارشناس امور شوراها

نام حوزه: معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: ملیحه توکل امید

شرح وظایف:

۱- ثبت نام و تشکیل پرونده از دانشجویان متاخر در مقاطع مختلف تحصیلی

۲- صدور احکام شورای آموزشی و آماده سازی صورتجلسه شورا

۳- صدور احکام  اخراج و انصراف

۴- کنترل و بررسی پرونده های آموزشی دانشکده ها

۵- بایگانی اسناد و مدارک وارد شده در اتوماسیون اداری

۶- پاسخ به ارباب رجوع درخصوص مشاوره تحصیلی در تمامی زمینه ها

۷- شرکت در شورای آموزشی واحد

۸- ثبت نام و تشکیل پرونده و احراز هویت از کلیه دانشجویان جدیدالورود

۹- موارد متفرقه دیگر

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی

اطلاعات تماس: مستقیم: ۳۳۴۴۷۸۹۷      داخلی: ۱۱۱۶

 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴