رییس اداره خدمات آموزشی

نام حوزه: معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: احمد علی مجاور

شرح وظایف:

۱- ثبت نام و تشکیل پرونده و احراز هویت از کلیه دانشجویان جدیدالورود

۲- شرکت در شورای آموزشی واحد، دانشکده ها و آموزشکده سما

۳- تنظیم صورتجلسه شورای واحد و صدور احکام آن

۴- انجام مکاتبات مختلف با سازمان مرکزی، مرکز آزمون و دانشگاههای مختلف و سایر نهادها و موسسات دولتی و خصوصی

۵- پاسخ به تمامی نامه های واصله به دفتر خدمات آموزشی

۶- پاسخ به ارباب رجوع درخصوص مشاوره تحصیلی و ...

۷- مشاوره کارشناسان آموزشی در اجرای بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی

۸- تکمیل فرم های تصویب رشته

۹-  موارد متفرقه دیگر

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیا

اطلاعات تماس:   تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۷۸۹۷     داخلی: ۱۰۷۴   

 

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷