رئیس اداره امور هیات علمی

نام ونام خانوادگی:  علی صدیق ضیابری                             

اطلاعات تحصیلی:                                                                                            

رشته تحصیلی:

رتبه:

دانشگاه محل اخذ:

سال اخذ مدرک: 

سوابق اجرایی:

 

سوابق پژوهشی: