مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

   نام و نام خانوادگی: محمد مدرس نیا                                                    

اطلاعات تحصیلی:

رشته تحصیلی: زمین شناسی

رتبه: دکتری تخصصی

دانشگاه محل اخذ: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

سال اخذ مدرک:۱۳۹۳

سوابق اجرایی:

- مدیر گروه آموزش معلمان ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

- سرپرست آموزش معلمان ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

- مدیر دانشجویی ۱۳۸۸تا ۱۳۸۹

- مدیر آموزش ۱۳۸۹ تا حال حاضر

سوابق پژوهشی:

- مقاله سازند کرج در البرز مرکزی ۱۳۷۲ فصلنامه علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

- ارائه مقاله بررسی ژنزکانسار مس رشیدآباد واقع در زون طارم ۱۳۸۱

- مطالعه و ارائه مقاله با عنوان بررسی رئوشیمی عناصر کمیاب و نادر خاکی در کانسار سرب و روی گورت ، کلدردسنت (البرز مرکزی )در شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران (بصورت همکاری با جواد معصومی )

- مقاله و ارائه مقاله با عنوان بررسی تعیین پارامتری و مطالعه یسا نبارهای سیال در کانسار سرب و روی چمیل (استان گیلان) در سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه شهید چمران (بصورت همکاری با خانم معصومه افتخاری )

- مقاله و ارائه مقاله با عنوان بررسی ایزوتوپی سرب کانسار های سرب و روی با سنگ میزبان کربناته در منطقه کلاردشت (شمال ایران) در سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه شهید چمران ( بصورت همکاری با جواد معصومی)

- مقاله و ارائه مقاله با عنوان بررسی کانه زانی در کانسار سرب و روی چمیل (جنوب رودبار استان گیلان) در ششمین همایش ملی زمین شناسی ایران دانشگاه پیام نور کرمان ( بصورت همکاری با خانم معصومه افتخاری )

- Upper Cretaceous Foraminiferal Biostratigraphy of East Dorfak area (Guilan – North of Iran) In Life Science Jurnal Volume 9 –Number 1 March 25 2012 .

- New Biostratigraphy of Campanian and Maastrichtian Planktonic Foraminifera Southeast Guilan province(North of Iran) Accepted by Indian Jurnal of Fundamental and Applied Life Science 5/2015.                                                                                                               

     طرح های پژوهشی:

- بررسی ژنزکانسار مس رشیدآباد واقع در زول طارم در استان زنجان ۱۳۸۰

     کتب چاپ شده:

سوابق آموزشی:

- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک ۱۳۷۲/۱۰/۱ تا  ۱۳۷۷/۶/۳۱

- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۱۳۷۷/۷/۱ تاکنون

- همکاری بصورت حق التدریس با واحدهای لاهیجان ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ و انزلی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹

- همکاری بصورت حق التدریس با دانشگاه پیام نور طالش ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۶