مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

IMAG0689_1

 

 

نام و نام خانوادگی : سید جواد موسوی

 

 

آدرس پست الکترونیکی: j_mousavi@iaurasht.ac.ir

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی : فیزیک کاربردی-دانشگاه صنعتی اصفهان(1374-1370)

کارشناسی ارشد: فیزیک حالت جامد- دانشگاه فردوسی مشهد(1376-1374)

دکتری: فیزیک ماده چگال- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران(1387-1383)

 

سوابق اجرایی:

مسئول ارتباط با صنعت 1379-1381

مدیر گروه فیزیک     1382-1384 و  1390 - 1393

عضو کمیته منتخب دانشگاه  1389-1390

عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه 1392-1393

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه 1392-1393

مسئول کارگزینی هیئت علمی دانشگاه 1393-1394

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی1394

 

سوابق پژوهشی:

کتب:

1- ترجمه کتاب فیزیک مدرن، مولف : رونالد گواترنو، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1379

2- تالیف کتاب فیزیک پایه، انتشارات حرف نو، 1381

3- ترجمه کتاب مبانی فیزیک، انشارت حق شناس ، 1386

4- تالیف کتاب فیزیک مکانیک، انتشارات فرهنگ، 1391

 

مقالات:

1- S. M. Hosseini and S. J. Mousavi, "The effect of microstructure on the pyroelectric properties of PZT ceramics", Ceramics International, Volume 26, Issue 5, 16 June (2000), Pages 541-544

2- S. J. Mousavi, S. M. Hosseini, "Ferroelectric domains in pyroelectric ceramics", Indian Journal Of Physics, 77A (3), 281-283 (2003)

3- S. J. Mousavi, S. M. Hosseini, M. R. Abolhassani, and S. A. Sebt  "Calculation of the Structural, Electrical, and Optical Properties of κ-Al2O3 by Density Functional Theory" , CHINESE JOURNAL OF PHYSICS VOL. 46 , NO. 2 APRIL 2008

4- S. J. Mousavi, M. R. Abolhassani, P.Poorahmad ,A.Javid-Jam ,A.Poorhabib-yekta, "Ab Inito Calculation Of Paraelectric State of PbTiO3", Journal of Applied Mathematics, Islamic Azad University Of Lahijan, Vol.5, No.17, Summer 2008

5- S. J. Mousavi, M. R. Abolhassani, S. M. Hosseini and S. A. Sebt, "Comparison of Electronic and Optical Properties of the α and κ Phases of Alumina Using Density Functional Theory" , CHINESE JOURNAL OF PHYSICS VOL. 47 , NO. 6 DECEMBER 2009

6- M. Arvand, L. Latify, H. Tajmehri, A. Yagubov,A. Nuriyev, A.Pourhabib, S. J. Mousavi, and M. Abolhassani, " Comparative Study for the removal of Oxadiazon Aqueous Solutions by Adsorption on Chitosan and Activated Carbon" , Analytical Letters, 42: 856–869, 2009

7- S. J. Mousavi, A.Poorhabib-yekta, "A First Principles Calculation of the Structural and Optical Properties of   PbTiO3 in the Paraelectric Phase" CHINESE JOURNAL OF PHYSICS VOL. 50, NO. 4, August 2012.

8- S. J. Mousavi, A. Bakhshinezhad, "Band structure and band gap of Aluminium nitride in Zincblend phase" OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS – RAPID COMMUNICATIONS, Vol. 6, No. 9-10, September - October 2012, p. 914-916.

9- S. J. Mousavi, "The effect of Cr impurity on electronic structure of the Al2O3 by first principles" OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS – RAPID COMMUNICATIONS, Vol. 7, No. 1-2, January – February 2013, p. 74 – 76.

 

10- S. J. Mousavi, "Theoretical structure determination of κ –Al2O3 phase by first principle" JOURNALS OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Vol. 16, No. 7-8, July – August 2014, p. 854 – 858.

11- S. J. Mousavi, " The effect of sintering time on the electrical properties of CaTiO3 ceramics", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 9, No. 3, August 2014, p. 1059 - 1063.

12- S. J. Mousavi, "First principles calculations on thermodynamic properties of