مسئول دفتر معاونت آموزشی

نام حوزه: معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: حسن بخشی زاده

شرح وظایف: انجام امور دفتری حوزه معاونت آموزشی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۹۲

سوابق اجرایی: مسئول دفتر معاونت اداری مالی، مسئول دفتر دانشکده مدیریت و حسابداری

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۹