مسئول دفتر معاونت آموزشی

نام حوزه: معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: محمدعلی طلعت رخ کویخی

شرح وظایف: انجام امور دفتری حوزه معاونت آموزشی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۹۲

سوابق اجرایی: مسئول آموزش زراعت، مسئول آموزش حسابداری، مسئول دفتر دانشکده ادبیات

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: احمد صدفی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی

اطلاعات تماس: داخلی ۱۲۹۱

 

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۴