آیین نامه آموزشی مقطع دکتری تخصصی پژوهش محور ( رشته های غیرپزشکی)

                                     خلاصه آیین نامه آموزشی مقطع دکتری تخصصی پژوهش محور ( رشته های غیرپزشکی)

                                                                                                   

1- مجموع واحدهای دوره دکتری تخصصی پژوهش محور طبق برنامه درسی مصوب هررشته 36 واحد شامل مرحله آموزشی حداقل 3 واحد و حداکثر 8 واحد درسی از دروس اصلی مصوب رشته که ترجیحاً باید در نیمسال اول تحصیل ارائه شود و هم چنین مرحله پژوهشی حداقل 28 واحد و حداکثر 33 واحد مربوط به طرح پژوهشی رساله می باشد .

2- براساس بخشنامه شماره 35128/36/ص/96 مورخ 18/10/96 سازمان مرکزی دانشجویان در صورتیکه درس وصایای حضرت امام (ره) را در مقاطع قبلی نگذرانده باشد در مقطع دکتری تخصصی معاف  می باشند.

3 – دانشجویان پس از گذراندن واحد های آموزشی و کسب میانگین کل حداقل 16 می توانند واحدهای رساله را اخذ نمایند.

4 – دانشجویان باید نمره قبولی در آزمون زبان خارجه را قبل از جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی پژوهش محور ارائه نمایند .

5 – مدت مجاز تحصیل دکتری پژوهش محور حداقل 3 سال و حداکثر 4 سال و نیم است که در صورت ضرورت ونداشتن منع نظام وظیفه به پیشنهاد استاد راهنمای اصلی و تأیید گروه حداکثر تا یک نیمسال به این مدت افزوده می شود .

6 – شرط دفاع از رساله دکتری پژوهش محور به شرح زیر است :

-ارائه پذیرش چاپ دو مقاله علمی – پژوهشی برای دانشجویان رشته های علوم انسانی و هنر

-دومقاله ISI دارای ضریب تأثیر یا ثبت یک اختراع بین المللی برای دانشجویان سایر رشته ها

-ارائه یک اثر بدیع هنری می تواند جایگزین یک مقاله علمی – پژوهشی برای دانشجویان رشته هنر شود .

-برای برخی رشته های علوم انسانی مانند مدیریت بازرگانی ، مدیریت مالی ، حسابداری ، اقتصاد و روانشناسی بالینی و غیره که امکان پذیرش مقاله ISI در این رشته ها وجود دارد لازم است یک مقاله ISI دارای ضریب تأثیر و یک مقاله علمی – پژوهشی به تشخیص کمیته راهبری واحد مجری ارائه شود .

7 – چنانچه به هر علت هزینه های دوره دکتری پژوهش محور براساس قرارداد بسته شده بین کارفرما و واحد مجری پرداخت نشود ، ادامه تحصیل دانشجوی پذیرش شده برای اجرای این طرح منوط به پرداخت هزینه های مربوطه توسط خود دانشجو است .

8 – دانشجویان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور فقط در واحدی که پذیرفته می شوند و تحت نظر استاد راهنمایی که تأمین اعتبار پژوهشی دانشجو را تعهد کند ادامه تحصیل خواهند داد و به هیچ وجه به واحد دیگری منتقل نمی شوند .

9 – تحصیل همزمان در دو موسسه آموزش عالی یا دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع می باشد ضمناً دانشجویان مجاز نیستند همزمان با خدمت نظام وظیفه در دانشگاه تحصیل نمایند ./ح

 

 

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۶