آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی آموزشی- پژوهشی رشته های غیرپزشکی( ورودی سال ۹۴ و ۹۵ )

                                     خلاصه آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی آموزشی- پژوهشی رشته های غیرپزشکی( ورودی سال 94 و 95 )

                                                                                                   

1- دوره دکتری تخصصی آموزشی- پژوهشی به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود .

مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن دانشجو آغاز و به امتحان جامع ختم می شود و طول مدت مجاز آموزشی 2 سال است ( 3 ترم اول اخذ دروس و در ترم چهارم امتحان جامع )

نیمسال اول          دروس جبرانی ( حداکثر 10 واحد )

نیمسال دوم          تا سقف 10 واحد تخصصی

نیمسال سوم         تا سقف 10 واحد تخصصی

نیمسال چهارم       امتحان جامع

نیمسال پنجم الی هفتم  رساله ( هرنیمسال حداکثر 8 واحد )

 

2- طبق بخشنامه 47022/30 مورخ 7/7/94 تعداد کل واحدهای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی درتمام رشته ها 36 واحد می باشد که تعداد واحد های درسی دوره آموزشی حداقل 15 واحد و حداکثر 18 واحد درسی براساس سرفصل مصوب رشته و نظرگروه آموزشی ارائه می شود و واحدهای رساله حداقل 18 و حداکثر 21 واحد در نظر گرفته می شود.

3- سقف مجاز واحد در هر نیمسال حداکثر 10 واحد می باشد .

4- برگزاری امتحان جامع برای دکتری در دوره تابستان امکان پذیر نمی باشد.

5- حداقل نمره هر درس 14 از 20 می باشد و در صورتی که نمره دانشجو در یک درس کمتر از 14 باشد باید آن را تکرار کند و در صورت تکرار آن درس فقط نمره قبولی دانشجو در کارنامه ثبت می شود و در تعیین میانگین کل محاسبه می گردد.

6- در صورتی که میانگین کل دانشجو در دوره دکتری درمرحله آموزشی کمتر از 16 شود از ادامه تحصیل محروم شده و اجازه شرکت در امتحان جامع را ندارد وباید مراتب جهت تعیین وضعیت تحصیلی به کمیسیون مواردخاص دانشگاه ارسال شود .

7- دانشجویان باید دروس جبرانی شامل 4 واحد جبرانی مشترک ( روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته 2 واحد + زبان تخصصی پیشرفته 2 واحد ) ودروس جبرانی براساس نتایج آزمون قبولی به تعداد حداکثر 6 واحد ( علاوه بر دروس جبرانی مشترک) از دروس امتحانی آزمون دکتری که نمره خام کمتر از 33/33 کسب نموده اند و اگر به صورت بدون آزمون پذیرفته شده اند به میزان 6 واحد از دروس مرتبط دوره کارشناسی ارشد ( علاوه بر دروس جبرانی مشترک) را بگذرانند.

هم چنین در صورتیکه درس وصایای حضرت امام (ره) را در مقاطع قبلی نگذرانده باشند می بایست آن را به عنوان درس جبرانی اخذ نمایند

8- حداکثر تعداد واحدهای جبرانی 10 واحد و حداقل نمره آن بدون احتساب در میانگین کل دانشجو در هر درس 14 از 20 است و به ازای هر 10 واحد جبرانی یک نیمسال تحصیلی به مدت مجاز مرحله آموزشی افزوده می شود .

9 - غیبت دانشجو در بیش از سه شانزدهم جلسات هر درس و هم چنین غیبت در جلسات امتحان هر درس منجر به حذف آموزشی و غیبت موجه می شود .

10 – براساس بخشنامه 72530/30 مورخ 8/10/95 معادلسازی دروس در دوره دکتری تخصصی با نظر گروه و رعایت شرایط زیر امکان پذیر است :

-حداقل نمره قبولی دروس دوره دکتری تخصصی (غیر از پژوهش محور) که قابل معادلسازی است نمره 16 می باشد و رشته و محل تحصیل قبلی مورد تأیید وزارتین و دانشگاه بوده و محتوای یک درس قابل معادلسازی با درس دیگر حداقل 80% را پوشش دهد و از نظر تعداد واحد درسی برابر یا بیشتر و از نظر نوع واحد درسی همخوانی داشته باشد .

-معادلسازی توسط شورای آموزشی دانشکده یا گروه و در اولین نیمسال تحصیلی انجام شود و به ازای هر 6 تا 10 واحد معادلسازی شده یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیل کاسته می شود .

-دروس طرح ، سمینار ، پروژه ، رساله و آزمون جامع قابل معادلسازی نیستند .

-این بخشنامه شامل دانشجویان دکتری پژوهش محور نمی شود .

نمرات دروس معادلسازی شده در میانگین کل دانشجو تأثیر داده خواهد شد .

-هزینه معادلسازی برای دانشجویانی که از سایر دانشگاهها مجدد در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته می شوند معادل نصف شهریه متغیر مجموع دروس معادلسازی شده    می باشد .

11 – شرط شرکت دانشجو در امتحان جامع منوط به گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره آموزشی اعم از اصلی جبرانی با میانگین کل حداقل 16 و ارائه نمره قبولی آزمون زبان ( یا نمره مشروط زبان با اخذ تعهد کتبی مبنی بر ارائه نمره قبولی زبان قبل از دفاع رساله ) می باشد .

12- امتحان جامع به صورت شفاهی و کتبی با ارزش یکسان برگزار می شود و نتیجه دو امتحان به طور توأم فقط با یک نمره ارزیابی می شود در امتحان جامع مجموع اطلاعات دانشجو در چند درس مرتبط با موضوع رساله و گرایش به پیشنهاد گروه مورد ارزیابی قرار می گیرد که بر اساس بخشنامه 82634/30 مورخ 12/11/95 حداقل نمره قبولی در ارزیابی جامع برای ورودی سال 95 و بعد از آن  نمره 16 و برای ورودی سال 94 و ماقبل نمره 15 می باشد.

-دانشجویانی که یکبار در امتحان جامع مردود می شوند فقط یکبار دیگر مجاز هستند در امتحان جامع شرکت کنند .

13 – دانشجو همزمان یا پس از امتحان جامع و حداکثر تا پایان نیمسال چهارم باید از طرح پیشنهادی پژوهشی رساله خود دفاع نماید در مواردیکه دانشجو نتواند در زمان مقرر از طرح پیشنهادی پژوهشی رساله دفاع کند می توان زمان مذکور را با موافقت استاد راهنما و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی حداکثر برای یک نیمسال با رعایت سقف مجاز به تعویق انداخت .

14 – ثبت نام دانشجو در مرحله پژوهشی و تدوین رساله پس از اعلام قبولی وی در امتحان جامع و تصویب طرح پژوهشی رساله صورت می گیرد و تعداد واحد های رساله در مرحله پژوهشی حداقل 18 و حداکثر 21 واحد است .

15 – دفاع از رساله حداقل 2 نیمسال پس از تصویب طرح پژوهشی رساله امکان پذیر است .

16 – طول مدت تحصیل 9 نیمسال ( 4 سال و نیم) است و چنانچه دانشجو در این مدت نتواند از رساله دفاع نماید به پیشنهاد استاد راهنماو تأیید شورای تحصیلات تکمیلی گروه و دانشگاه و با رعایت مقررات نظام وظیفه می توان یک نیمسال به مدت مجاز تحصیل اضافه نمود و در موارد استثنایی با تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه یک نیمسال دیگر به سنوات اضافه خواهد شد .

17 – طبق ماده 25 آیین نامه آموزشی عدم ثبت نام یا عدم تصویب طرح پژوهشی رساله در زمان مقرر به منزله انصراف دانشجو از تحصیل تلقی می شود در موارد استثنایی که دانشجو عذر موجه داشته باشد می تواند با موافقت گروه و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل حداکثر تا دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند – صدور مرخصی زایمان ( به صورت بدون احتساب در سنوات ) با ارائه گواهی پزشک متخصص و تأیید پزشک معتمد دانشگاه با اجازه کمیسیون موارد خاص قابل انجام می باشد.

18 – تحصیل همزمان در دو موسسه آموزش عالی یا دانشگاه اعم از دولتی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع می باشد ضمناً دانشجویان مجاز نیستند همزمان با خدمت نظام وظیفه دانشگاه تحصیل نمایند .

19 – به دانشجویانی که در مرحله از دوره دکتری از ادامه تحصیل منصرف یا محروم می شوند بنا به درخواست آنان تأییدیه ای مبنی بر گذراندن واحدهای درسی داده مـــی شود . 

20- براساس بخشنامه شماره 35128/36/ص/96 مورخ 18/10/96 سازمان مرکزی دانشجویان در صورتیکه درس وصایای حضرت امام (ره) را در مقاطع قبلی نگذرانده باشد در مقطع دکتری تخصصی معاف  می باشند.

 

 

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت