آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های غیرپزشکی( ورودی سال ۹۵ و بعد از آن )

                                         خلاصه آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های غیرپزشکی( ورودی سال 95 و بعد از آن )

                                                                                              

- دوره کارشناسی ارشد شامل حداقل 28 و حداکثر 32 واحد درسی است (بدون احتساب دروس جبرانی ، ترمیم معدل کل و براساس سرفصل مصوب هر رشته)

- واحد درسی مقدار مفاهیم یا مهارتهایی است که برای فراگیری دانشجو درطول یک نیمسال تحصیلی یا زمان معادل آن درنظر گرفته می شود هرواحد درسی نظری 16 ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 32 ساعت، کارگاهی یا عملیات میدانی (بازدید علمی) 48 ساعت، کارورزی یا کار در عرصه 64 ساعت وکارآموزی 120 ساعت در طول یک نیمسال یا دوره تابستان و طبق برنامه درسی مصوب اجرا می شود .

 ماده 6 : مدت مجاز تحصیل کارشناسی ارشد 2 سال (4 نیمسال ) بوده که با رعایت قوانین نظام وظیفه حداکثر 2 نیمسال توسط واحد قابل افزایش است در هر حال سنوات تحصیل به ویژه برای مشمولین نباید از 3 سال تجاوز کند .

 ماده 7 : دانشجو می تواند در هرنیمسال حداقل 8 وحداکثر 14 واحد انتخاب کند( درآخرین نیمسال از شرط حداقل واحد معاف است )

-  دانشجو می تواند حداکثر دو درس تا سقف 6 واحد به همراه پایان نامه انتخاب نماید ( دفاع از پایان نامه در ترم سوم تحصیل ممنوع است)

- درحال حاضر براساس بخشنامه 13734/30 مورخ 2/3/96 سازمان مرکزی برای مقطع کارشناسی ارشد اخذ حداکثر دو درس جبرانی تا سقف 6 واحد در دوره تابستان بلامانع می باشد ( اخذ درس وصایای حضرت امام ره نیز علاوه بر 2 درس بلامانع می باشد)

- اخذ پایان نامه برای کارشناسی ارشد در تابستان امکان پذیر نمی باشد .

- شهریه تابستان برای کارشناسی ارشد برابر یک سوم شهریه ثابت به علاوه شهریه متغیر درس انتخابی می باشد .

ماده 8 : رعایت پیش نیازی و هم نیازی دروس طبق سرفصل مصوب رشته الزامی است .

ماده 9 : تعداد واحد دروس جبرانی با توجه به تجانس و عدم تجانس رشته در مقطع پایه به تشیخص گروه حداکثر 12 واحد است .نمره قبولی دروس جبرانی 12 است ولی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود و به ازای گذراندن هر 8 واحد دروس جبرانی یک نیمسال با درنظر گرفتن مقررات نظام وظیفه به طول مدت مجازتحصیل اضافه می شود ( برای مشمولین باید از کمیسیون مواردخاص مجوز اخذ شود).

- گذراندن درس جبرانی روش تحقیق 2 واحدی چنانچه دانشجو آن را در مقطع قبلی نگذرانده باشند و جزو دروس اصلی سرفصل رشته فعلی نباشد به عنوان درس جبرانی الزامی است و هم چنین درس جبرانی وصایای حضرت امام (ره) را نیز درصورتیکه در مقاطع قبلی نگذرانده باشد باید به عنوان درس جبرانی اخذ نماید.

-  براساس بخشنامه شماره 62935/30 مورخ 10/10/96 در س وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی(ره) با عنوان اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره) به ارزش یک واحد نظری از نیمسال دوم 97-96 ارائه می گردد، و اخذ این درس در هر شرایطی مازاد بر سقف واحدهای درسی نیمسال تحصیلی و دوره تابستان مجاز است و نمره قبولی آن حداقل 10 می باشد و نیز  طبق  بخشنامه شماره 65128/36/96 موره 18/10/96 سازمان مرکزی نمره آن در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود. 

ماده 10 : تحصیل همزمان دردوره کارشناسی ارشد در بیش از یک رشته و در هررشته بیش از یک گرایش اعم ازحضوری، غیر حضوری ومجازی در موسسه ها (اعم از دولتی و غیر دولتی ) و واحدهای دانشگاهی ممنوع است .

ماده 13 : غیبت دانشجو در بیش از سه شانزدهم جلسات هردرس و هم چنین غیبت در جلسات امتحان هردرس منجر به حذف  آموزشی و غیبت موجه می شود و درمورد دروس عملی- نظری غیبت بیش از حد مجاز در جلسات هردرس یا غیبت در امتحان هر بخش موجب حذف کل درس می شود.

ماده 15 : حداقل نمره قبولی در هر درس 12 است .

  ولی براساس بخشنامه 33810/30 مورخ 19/5/95 سازمان مرکزی از نیمسال اول 96-95 حداقل نمره قبولی دردرس وصایای امام (ره) 10 از20 می باشد.

- در هر نیمسال نمرات مردودی دروس در کارنامه ثبت ولی بی اثر شده و در میانگین نیمسال و کل لحاظ نمی شود (نمرات مردودی به دلیل حکم کمیته انضباطی بدون اثر نمی شوند)وبراساس بخشنامه 54407/30 مورخ 3/8/95 سازمان مرکزی بی اثر شدن نمرات مردودی در میانگین نیمسال و کل ( به غیر از نمره 25/0 آرای کمیته انضباطی) برای دانشجویانی که از سال تحصیلی 95-94 شروع به تحصیل نموده اند نیز قابل اجرا می باشد .

ماده 16 : چنانچه میانگین نمرات در هر نیمسال کمتر از 14 بـاشد دانشجو مشروط محسوب می شود (تعداد واحد انتخابی مجاز پس از مشروطی حداقل 8 و حداکثر 14 می باشد )

- اگر دانشجو در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می شود .

ماده 17 : دانشجو می تواند حداکثر یک نیمسال با موافقت واحد از مرخصی تحصیلی ( بااحتساب در سنوات ) به شرط نداشتن منع نظام وظیفه استفاده کند برای این منظور می بایست درخواست مکتوب خود را حداقل یک ماه قبل از شروع نیمسال به آموزش مربوطه ارائه دهد.

- سایر مصادیق مرخصی مانند مرخصی زایمان با تأیید پزشک معتمد واحد (بدون احتساب در سنوات) طبق ضوابط در اختیار کمیسیون واحد می باشد .

- در صورت ترک تحصیل برای یک نیمسال و بدون کسب موافقت واحد دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود.

ماده 18 : دانشجوی متقاضی انصراف باید درخواست انصراف را شخصاً به صورت کتبی ارائه نماید و فقط برای یک بار تا 2 ماه از تاریخ درخواست انصراف را پس بگیرد وگرنه پس از انقضای این مهلت حکم انصراف صادر می شود طبق ضوابط موجود بابت هزینه انصراف، دانشجو می بایست هزینه انصراف پرداخت نماید ( یک ونیم برابر شهریه ثابت یک نیمسال مطابق تعرفه روز)

ماده 19 : تغییر رشته – گرایش در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است .

ماده 20 : معادلسازی دروس درکارشناسی ارشد با نظر گروه و رعایت شرایط زیر امکان پذیر است:

- حداقل نمره قبولی دروس دوره کارشناسی ارشد قابل معادلسازی 14 است .

- رشته و محل تحصیل قبلی مورد تاٌیید وزارتین و دانشگاه بوده و محتوای یک درس قابل معادلسازی با درس دیگر حداقل 80% را پوشش دهد و از نظر تعداد واحد عملی- نظری مطابقت داشته باشد .

- معادلسازی در زمان شروع به تحصیل صورت گیرد و به ازای هر 8 الی 14 واحد معادلسازی شده یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی کاسته می شود .

- دروس کارآموزی ، کارگاهی ، طرح معماری ، سمینار و پایان نامه قابل معادلسازی نیستند

- نمرات معادلسازی شده در میانگین کل نمرات در پایان دوره ( پس از اتمام کلیه واحدهای درسی ودفاع از پایان نامه ) لحاظ خواهد شد.

ماده 21 : دانشجو باید قبل از شروع نیمسال سوم تحصیل موضوع پایان نامه را بانظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی انتخاب کند .

-استاد راهنما از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه یا موسسات آمـوزش عـالـی ( دولتی و غیر دولتی ) با حداقل مرتبه استادیاری به پیشنهاد دانشجو و تأیید گروه و تصویب شورای پژوهشی دانشکده یا واحد انتخاب می شود .

- دانشجو به شرط گذشت حداقل 6 ماه ازتاریخ تصویب موضوع پایان نامه درشورای پژوهشی دانشکده یا واحد موظف است درحضور هیأت داوران از پایان نامه دفاع کند .

- در صورت اتمام نیمسال و عدم دفاع از پایان نامه دانشجو باید نسبت به تمدید پایان نامه در هرترم طبق تقویم آموزشی اقدام نماید و بابت تمدید پایان نامه فقط نصف شهریه ثابت پرداخت می گردد.

ماده 22 :  برای ورودی 95 و بعد از آن نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به شرح زیر است :

مردود  ( کمتر از 14)

متوسط ( 99/15-14 )

خوب ( 99/17-16)

خیلی خوب ( 99/18-18)

عالی ( 20-19)

- نمره نهایی پایان نامه بعد از اعمال نمره مقاله ثبت می گردد .

ماده 23 : ملاک دانش آموختگی داشتن میانگین کل حداقل 14 براساس واحدهای گذرانده آموزشی ، دفاع از پایان نامه و کسب حداقل نمره 14 از پایان نامه است

 اگر میانگین کل نمرات پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر از 14 باشد اجازه دفاع از پایان نامه را نداشته و تنها یک نیمسال با رعایت سنوات مجاز فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 10 واحد از دروسی که با نمره کمتر از 14 گذرانده (نمرات حداقل 12 و کمتر از 14) میانگین کل را به 14 برساند. دراین صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود. چنانچه نمره یا نمرات دانشجو در درس یا دروس انتخابی برای جبران معدل کل کمتر یا برابر نمره قبلی باشد، این نمره یا نمرات بی اثر خواهند شد.

ماده 24 :  چنانچه درس یا دروسی در واحد ارائه نشود دانشجو می تواند آن دروس را تاسقف 6 واحد با موافقت گروه و تأیید شورا و موافقت واحد مقصد در یکی از واحدهای مجری دوره بگذراند و اخذ ماده 24 از واحدهای سایر استانها به واحدهای استان تهران ممنوع است

 - دانشجو حداکثر یک بار می تواند از ماده 24 استفاده کند و ملزم به اخذ درس در واحد مبدأ جهت تکمیل واحدهای انتخابی تاسقف مجاز می باشد .

تذکر1 : دفاع از پایان نامه در ترم سوم ممنوع است .

تذکر2 : تحصیل همزمان با خدمت وظیفه عمومی یا همزمان با تحصیل در موٌسسه آموزش عالی دیگر ( اعم از دانشگاه آزاد اسلامی یا دیگر موسسات و مراکز آموزش عالی) ممنوع است.

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۶