آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی آموزشی- پژوهشی رشته های غیرپزشکی ( ورودی سال ۹۶)

                                     خلاصه آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی آموزشی- پژوهشی رشته های غیرپزشکی ( ورودی سال 96)

                                                                                              

1- دوره دکتری تخصصی آموزشی- پژوهشی به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود .

مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن دانشجو آغاز و به امتحان جامع ختم می شود و طول مدت مجاز آموزشی 2 سال است ( 3 ترم اول اخذ دروس و در ترم چهارم امتحان جامع )

نیمسال اول          دروس جبرانی ( حداکثر 10 واحد )

نیمسال دوم          تا سقف 10 واحد تخصصی

نیمسال سوم         تا سقف 10 واحد تخصصی

نیمسال چهارم       امتحان جامع

نیمسال پنجم الی هفتم  رساله ( هرنیمسال حداکثر 8 واحد )

2- طبق بخشنامه 47022/30 مورخ 7/7/94 تعداد کل واحدهای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی درتمام رشته ها 36 واحد می باشد که تعداد واحد های درسی دوره آموزشی حداقل 15 واحد و حداکثر 18 واحد درسی براساس سرفصل مصوب رشته و نظرگروه آموزشی ارائه می شود و واحدهای رساله حداقل 18 و حداکثر 21 واحد در نظر گرفته می شود.

3- دانشجودوره دکتری تخصصی موظف است در هر نیمسال تحصیلی حداقل 6 و حداکثر 10 واحد درسی از دروس مصوب سرفصل رشته (با احتساب دروس جبرانی) را انتخاب و ثبت نام نماید.

.- برگزاری امتحان جامع برای دکتری دردوره تابستان امکان پذیر نمی باشد .

4- حداقل نمره هر درس 14 از 20 می باشد و در صورتی که نمره دانشجو در یک درس کمتر از 14 باشد باید آن را تکرار کند و در صورت تکرار آن درس فقط نمره قبولی دانشجو در کارنامه ثبت می شود و در تعیین میانگین کل محاسبه می گردد.

5- در صورتی که میانگین کل دانشجو در دوره دکتری درمرحله آموزشی کمتر از 16 شود از ادامه تحصیل محروم شده و اجازه شرکت در امتحان جامع را ندارد ودانشجو مجاز خواهد بود فقط در یک نیمسال تحصیلی علاوه بر سقف واحدهای درسی دوره با نظر استاد راهنما وشورای گروه ذی ربط، دروسی را ( ترجیحأ از دروس گذرانده شده دوره با نمره کمتر از 16) برای ترمیم میانگین کل اخذ کند و با موفقیت بگذراند، در غیر اینصورت از ادامه تحصیل محروم می شود.در هر صورت بالاترین نمره اخذ شده دروس در میانگین کل محاسبه می شود.

6- دانشجو موظف است تعداد 4 تا 10 واحد درسی از دروس جبرانی را در نیمسال اول تحصیل یا حد اکثر نیمسال دوم تحصیل بگذراند. دروس جبرانی مشترک که تمامی پذیرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون دوره دکتری تخصصی می بایست بگذرانند عبارتند از:

- روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته به ارزش 2 واحد نظری.

- زبان تخصصی پیشرفته به ارزش 2 واحد نظری

- پذیرفته شدگان با آزمون که در برخی از دروس امتحانی خود در آزمون دکتری تخصصی نمره خام کمتر از 33/33 درصد یا نمره کا آزمون آنها (درج شده در کارنامه) کمتر از 50 درصد کل(کمتر از 5000) کسب نموده اند، لازم است مطابق نظر گروه تخصصی از دروس مرتبط با دوره کارشناسی ارشد به میزان 6 واحد (علاوه بر دروس جبرانی مشترک) به عنوان دروس جبرانی بگذرانند.

- پذیرفته شدگان بدون آزمون دوره دکتری تخصصی در صورت تشخیص شورای گروه آموزشی از دروس مرتبط با دوره کارشناسی ارشد به میزان حداکثر 6 واحد درسی (علاوه بر دروس جبرانی مشترک) به عنوان دروس جبرانی بگذرانند.

7 - حداکثر تعداد واحدهای جبرانی 10 واحد و حداقل نمره آن بدون احتساب در میانگین کل دانشجو در هر درس 14 از 20 است و به ازای هر 10 واحد جبرانی      یک نیمسال تحصیلی به مدت مجاز مرحله آموزشی افزوده می شود .

8 - غیبت دانشجو در بیش از سه شانزدهم جلسات هر درس و هم چنین غیبت در جلسات امتحان هر درس منجر به حذف آموزشی و غیبت موجه می شود .

9 – براساس بخشنامه 72530/30 مورخ 8/10/95 معادلسازی دروس در دوره دکتری تخصصی ( اعم از دروس جبرانی و دوره) با نظر گروه و رعایت شرایط زیر امکان پذیر است :

 

 

- حداقل نمره قبولی دروس دوره دکتری تخصصی (غیر از پژوهش محور) که قابل معادلسازی است نمره 16 می باشد و رشته و محل تحصیل قبلی مورد تأیید وزارتین و دانشگاه بوده و محتوای یک درس قابل معادلسازی با درس دیگر حداقل 80% را پوشش دهد و از نظر تعداد واحد درسی برابر یا بیشتر و از نظر نوع واحد درسی همخوانی داشته باشد .

-معادلسازی توسط شورای آموزشی دانشکده یا گروه و در اولین نیمسال تحصیلی انجام شود و به ازای هر 6 تا 10 واحد معادلسازی شده یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیل کاسته می شود .                                                                            

-دروس طرح ، سمینار ، پروژه ، رساله و آزمون جامع قابل معادلسازی نیستند .

-این بخشنامه شامل دانشجویان دکتری پژوهش محور نمی شود .

نمرات دروس معادلسازی شده در میانگین کل دانشجو تأثیر داده خواهد شد .

-هزینه معادلسازی برای دانشجویانی که از سایر دانشگاهها مجدد در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته می شوند معادل نصف شهریه متغیر مجموع دروس معادلسازی شده    می باشد .

10- دانشجو می تواند حداکثر برای دو نیمسال تحصیلی با کسب موافقت واحد دانشگاهی، از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.موافقت واحد دانشگاهی با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد و منوط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود.

تبصره - مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

11 – شرط شرکت دانشجو در امتحان جامع منوط به گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره آموزشی اعم از اصلی و جبرانی با میانگین کل حداقل 16 و ارائه نمره قبولی آزمون زبان خارجی که در زمان ارائه به واحد دانشگاه بیش از 2 سال از اخذ آن نگذشته باشد، الزامی است.

- آزمونهای زبان خارجی قابل قبول عبارتند از:

EPT(IAU EPT)- MSRT(MCHE)- IELTS- TOLIMO- TOFEL:paper Based Test (PBT)- Internet Based Test(IBT)

                            

- تعیین حداقل نمرات قابل قبول آزمونهای زبان به عهذه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.

12- امتحان جامع به صورت شفاهی و کتبی با ارزش یکسان برگزار می شود و نتیجه دو امتحان به طور توأم فقط با یک نمره ارزیابی می شود در امتحان جامع مجموع اطلاعات دانشجو در چند درس مرتبط با موضوع رساله و گرایش به پیشنهاد گروه مورد ارزیابی قرار می گیرد که نتیجه به صورت قبول ( بانمره حداقل 16 از 20) است.

- دانشجویانی که یکبار در امتحان جامع مردود می شوند فقط یکبار دیگر مجاز هستند در امتحان جامع شرکت کنند .

13– دانشجو همزمان یا پس از امتحان جامع و حداکثر تا پایان نیمسال چهارم باید از طرح پیشنهادی پژوهشی رساله خود دفاع نماید در مواردیکه دانشجو نتواند در زمان مقرر از طرح پیشنهادی پژوهشی رساله دفاع کند می توان زمان مذکور را با موافقت استاد راهنما و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی حداکثر برای یک نیمسال با رعایت سقف مجاز به تعویق انداخت .

14 – ثبت نام دانشجو در مرحله پژوهشی و تدوین رساله پس از اعلام قبولی وی در امتحان جامع و تصویب طرح پژوهشی رساله صورت می گیرد و تعداد واحد های رساله در مرحله پژوهشی حداقل 18 و حداکثر 21 واحد بوده که دانشجو باید واحدهای آن را در سه نیمسال تحصیلی ( حداکثر 8 واحد رساله در یک نیمسال) انتخاب نماید.

15 – دفاع از رساله حداقل 2 نیمسال پس از تصویب طرح پژوهشی رساله امکان پذیر است .

16 – مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی، حداقل 6 و حداکثر 8 نیمسال تحصیلی می باشد و چنانچه دانشجو در این مدت نتواند از رساله دفاع نماید به پیشنهاد استاد راهنماو تأیید شورای تحصیلات تکمیلی گروه و دانشگاه و با رعایت مقررات نظام وظیفه می توان یک نیمسال به مدت مجاز تحصیل اضافه نمود و در موارد استثنایی با تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه یک نیمسال دیگر به سنوات اضافه خواهد شد .

17 – تحصیل همزمان در دو موسسه آموزش عالی یا دانشگاه اعم از دولتی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع می باشد ضمناً دانشجویان مجاز نیستند همزمان با خدمت نظام وظیفه دانشگاه تحصیل نمایند .

19 – به دانشجویانی که در مرحله از دوره دکتری از ادامه تحصیل منصرف یا محروم می شوند بنا به درخواست آنان تأییدیه ای مبنی بر گذراندن واحدهای درسی داده می شود . 

20- براساس بخشنامه شماره 35128/36/ص/96 مورخ 18/10/96 سازمان مرکزی دانشجویان در صورتیکه درس وصایای حضرت امام (ره) را در مقاطع قبلی نگذرانده باشد در مقطع دکتری تخصصی معاف  می باشند.

 

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۶