آیین نامه کاردانی وکارشناسی پیوسته گروه پزشکی (رشته پرستاری و مامایی)

«رئوس آیین نامه کاردانی وکارشناسی پیوسته گروه پزشکی (رشته پرستاری و مامایی)»

ماده 11- هر دانشجوی دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد درسی واحد را باید انتخاب کند.

تبصره 1: در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 واحد باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 2: در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12واحد در دوره روزانه  معاف است.

تبصره 3: تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستان حداکثر 6 واحد درسی است.

ماده 12- اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد.

تبصره 1: در صورت ضرورت و به تایید کمیسیون مواردخاص آموزشی استان، اخذ حداکثر 5 واحد درسی(عمومی یا اختصاصی ، تئوری یا عملی) همراه با کارآموزی در عرصه امکان پذیر است. همچنین در صورتی که دانشجو تنها یک درس تئوری یا عملی باقیمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در کلاس های مربوط حضور داشته ولیکن در امتحان این درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوطه می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 2: چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مردودی گرفت در نیمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شرکت در کلاس مربوطه وکسب نمره قبولی است.

تبصره 3: در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه، دانشجوی دوره روزانه حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد، در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشگاه می تواند کلیه آن واحد را در آن نیمسال انتخاب نماید.

تذکرمهم : دانشجویان مجازند حداکثر 4 واحد(2درس) ازدروس عمومی گروه معارف اسلامی را با اجازه مدیرگروه معارف در هرنیمسال یا تابستان اخذ نماید.

 (درحال حاضر براساس دستورالعمل کمیسیون مواردخاص اخذ حداکثر 6 واحد (3درس) از گروه عمومی معارف اسلامی  فقط درشرایط  ترم  ماقبل کارآموزی در عرصه  با اجازه کمیسیون استان قابل انجام خواهد بود )

ماده 14- حداکثر مدت مجاز تحصیل غیر مشمولین در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روزانه 3 سال و در دوره کارشناسی پیوسته روزانه        6 سال در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

توضیح: مطابق بخشنامه سازمان مرکزی برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند( مشمولین) از ورودی سال 90 و بعد از آن حداکثر مهلت تحصیل برای دوره کاردانی 5/2 سال و برای کارشناسی ناپیوسته 3 سال و کارشناسی پیوسته 5 سال می باشد.

ماده 17- دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر اخذ نماید و یا دو درس اخذ شده خود را حذف، یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید مشروط برآنکه تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر تجاوز نکند.

ماده 18- در صورت اضطرار دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ، فقط یکی از درس های نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند مشروط بر آنکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا تعداد واحدهای باقی مانده وی از 12 واحد در دوره روزانه کمتر نشود.

ماده 23- حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی در عرصه 12 می باشد دانشجویی که در هر یک از دروس اجباری مردود شود در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است و با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و مردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور می شود.

تبصره 2- هر یک از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند اما نمره دروس نظری – عملی که یک درس محسوب می شوند معدل دو قسمت نظری و عملی و با توجه به ضرایب هر کدام است. در صورتیکه معدل دو قسمت نظری و عملی به 10 نرسیده و یا یکی از آنها از 8 کمتر باشد ، هر چند معدل به 10 رسیده باشد هر دو قسمت باید مجددا تکرار شود.                                                                                           

ماده 24- در موارد استثنایی ، نمره کارآموزی در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی توام با پروژه ارائه می شوند در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوطه تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ، ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد. بدیهی است ثبت نمره نا تمام در نیمسالی خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده است.

ماده 28- میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1: در مواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه برای دوره روزانه کمتر از 12 واحد باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه می گردد. در مواردی که به علت مشکلات دانشجو، در دوره روزانه تعداد واحدها کمتر از 12 واحد باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد.

ماده 29- دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه، حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در دوره روزانه را ندارد.

تبصره: در موارد استثنایی ، در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه با توجه به تعداد واحد باقیمانده و سوابق تحصیلی دانشجو ، ارائه واحد بیش از حد مقرر به دانشجوی مشمول ماده 29 به عهده شورای آموزشی دانشگاه است. در هر صورت این تعداد بیش از 20 واحد درسی در دوره روزانه  نباید باشد.

ماده 30- در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای از دوره که باشد از ادامه تحصیل محروم می شود.

ماده 33- دانشجوی غیر مشمول می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی ، در هر یک ازدوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

ماده 45- در صورت انتقال ، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 و بیشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است در هر حال عدم پذیرش واحدهای درسی دانشجویان انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد .

ماده 56- واحدهایی که دانشجوی میهمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند عینا" در کارنامه او در واحد مبدا ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد. حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد  12 می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 12 گذرانده است باید مجددا" بگذراند.

 

 

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۶