استثنائات مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته طرح آموزش معلمان

                 «استثنائات مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته طرح آموزش معلمان»

 

ماده 2- تحصیل در رشته های تحصیلی طرح آموزشی معلمان دانشگاه آزاد اسلامی در طول نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی در روزهای آخر هفته ( پنجشنبه و جمعه ) و در ترم تابستانی در طول هفته می باشد وهر سال تحصیلی در این طرح مرکب از دو نیمسال و یک ترم تابستانی است.

ماده 6- تعداد واحدهای درسی انتخابی دانشجویان طرح معلمان در یک ترم تحصیلی اعم از نیمسال اول ، دوم و یا دوره تابستان جز در مواردی که واحد دانشگاهی نتواند درس را ارائه کند و یا به دلیل رعایت پیش نیازها امکان اخذ واحد درسی میسر نشود ، نباید از هشت واحد کمتر باشد مگر در آخرین ترم تحصیلی که دانشجو با کمتر از هشت واحد فارغ التحصیل می گردد.

ماده 7- حداکثر واحدهای درسی انتخابی طرح آموزش معلمان در هر یک از نیمسال های اول و دوم، 15 واحد و در ترم تابستان 12 واحد درسی        می باشد. مشروط بر اینکه تعداد واحدهای درسی اخذ شده توسط دانشجو در یک سال از 40 واحد تجاوز نکند.

تبصره 2: در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد حتی اگر ترم قبل مشروط شده باشد با موافقت گروه       می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیش نیاز وجود داشته باشد در نیمسال ( نه دردوره تابستان) انتخاب نماید.

تبصره 3: چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی نیمسال آخرتحصیل دانشجوی طرح معلمان باشد و فقط 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد( بدون احتساب دروس وصایای امام (ره) و آشنایی با قرآن ) می تواند با نظر گروه و رعایت تبصره 2 این ماده آنها را در آن نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط      بر اینکه بیش از 10 واحد در آن دوره تابستان نباشد.

تبصره 4: نیمسال تحصیلی یا ترم تابستانی که دانشجو بیش از 7 واحد درسی انتخاب نماید جزو سنوات تحصیلی او محسوب می گردد و چنانچه میانگین دروس گذرانده شده وی کمتر از 12 باشد مشروط به حساب می آید و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 5: دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند جز درآخرین نیمسال حق انتخاب بیش از 10 واحد درسی را در آن نیمسال ندارد.

تذکرمهم : دانشجویان مجازند حداکثر 4 واحد(2درس) ازدروس عمومی گروه معارف اسلامی را با اجازه مدیرگروه معارف در هرنیمسال یا تابستان اخذ نمایند (درحال حاضر براساس دستورالعمل کمیسیون مواردخاص اخذ حداکثر 6 واحد (3درس) از گروه عمومی معارف اسلامی برای رشته های غیرپزشکی فقط در شرایط ترم آخر بودن با اجازه کمیسیون استان قابل انجام خواهد بود )

-دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته معلمان نیز در شمول ماده 46 آیین نامه تمام وقت قرار داشته و درصورتیکه در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شوند یعنی « میانگین نیمسال آنها کمتر از 12 باشد » اخراجی تلقی می گردند ولی طبق تبصره1 ماده 46 چنانچه میانگین کل نمرات آنها حداقل 10 باشد یکبار ارفاق می گردد تا تحصیل نمایند هم چنین براساس تبصره2 ماده 46 به دانشجویان مشمول تبصره یک که در ترم

 

 

ارفاقی مجددا مشروط شوند به شرط اینکه هم میانگین ترمی و هم میانگین کل ( هردو) 11 وبالاتر گردد مجوز یک نیمسال ادامه تحصیل از طرف معاونت آموزشی واحد داده می شود .

تبصره 6: دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های آموزش معلمان در صورت عدم ارائه دروس می توانند یکبار در یکی از نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی یا ترم تابستان با استفاده از ماده 55 آیین نامه آموزشی حداکثر 7 واحد درسی را (کمتر از حداقل واحد درسی مجاز) در واحد دانشگاهی دیگر بگذرانند.( معرفی دانشجو به واحدهای مستقر در استان تهران ممنوع است)

تبصره 7: دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های آموزش معلمان حق استفاده از تبصره 5 ماده 19 آیین نامه آموزشی را نخواهند داشت.

ماده 8- حداقل مهلت تحصیل غیرمشمولین در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته طرح آموزش معلمان 2 سال و حداکثر 4 سال می باشد.

توضیح: برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی دانشگاه استفاده می کنند( مشمولین) از ورودی سال 90 و بعد از آن حداکثر مهلت تحصیل برای دوره کاردانی 5/2 سال و کارشناسی ناپیوسته معلمان 3 سال می باشد.

ماده 9- دانشجویان غیر مشمول معلمان مجازند در هریک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته از سه ترم مرخصی استفاده نمایند.

ماده 10- در صورت غیرمشمول بودن و با تصویب شورای آموزشی واحد می توان یک نیمسال به مرخصی تحصیلی دانشجو اضافه نمود.

 

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۶