آیین نامه آموزشی مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته رشته های غیرپزشکی

خلاصه آیین نامه آموزشی مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته رشته های غیرپزشکی

 

  ماده ۴ : دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای انتخاب واحد درسی به واحد های دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند. در صورتیکه تاخیر در این امر از سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود  انتخاب واحد دانشجو با تایید شورای آموزشی واحد امکان پذیر است ، در این حال مدت تاخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود.

ماده ۶  : تحصیل همزمان در دو موسسه آموزش عالی یا دانشگاه اعم از دولتی یا غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع می باشد .

ماده ۱۰ : هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و بر حسب لزوم یک دوره تابستانی است .هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶ هفته و هر دوره تابستان شامل ۶ هفته آموزش است .

ماده ۱۴ : هر درس از نظر ارتباط با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود ( درس مستقل درسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس دیگری نیست ولی درس وابسته درسی است که انتخاب آن با درس یا دروس دیگر ملازمه دارد )

دروس وابسته به دروس پیشنیاز و هم نیاز تقسیم می شوند :

- درس پیشنیاز درسی است که مطالب آن با درس یا دروس دیگری که وابسته نامیده می شوند ملازمه دارد و باید قبل ازآن درس یا دروس ارائه گردد.

- دروس هم نیاز دروسی هستند که باید با هم دریک نیمسال یا دوره تابستان ارائه گردند.

- رعایت پیش نیازی وهم نیازی دروس توسط دانشجوالزامی بوده ودرصورت عدم رعایت پیش نیازی یا هم نیازی درس توسط آموزش حذف مــی شود

 ماده ۱۹- تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بیشتر باشد.

تبصره ۲- در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴ واحد درسی باقی مانده داشته باشد حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحد های درسی باقیمانده را ولو اینکه دربین آنها دروس پیش نیاز وجود داشته باشد دریک نیمسال اخذ نمایند .

تذکر: اخذ دروس «آشنایی با قرآن» و« اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره)» علاوه بر تعداد واحد ماده ۱۹ وتبصره های آن بلامانع است .

تبصره ۴- چنانچه در ترم آخر تحصیلی ، دانشجو فقط ۲۴ واحد درسی باقیمانده داشته باشد و واحد دانشگاهی نتواند یک یا دو درس نظری آن را(حداکثر به تعداد ۴ واحد ) در نیمسال مزبور ارائه نماید با نظر گروه و رعایت مفاد تبصره ۲ این ماده، دانشجومی تواند آن درس و دروس را در نیمسال بعد یا در دوره تابستان به صورت معرفی به استاد بگذراند.

تبصره ۵- دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او ۱۷ یا بیشتر باشد ، مشروط بر اینکه تعداد واحدهایی که دانشجو انتخاب نموده و در امتحانات پایان ترم آن شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام آموزشی کمتر نباشد، می تواند در نیمسال بعد تا ۲۴ واحد درسی را انتخاب کند.(تبصره ۵ ماده ۱۹ برای گروه آموزش معلمان قابل اجرا نیست)

تذکرمهم : دانشجویان مجازند حداکثر ۴ واحد(۲درس) ازدروس عمومی گروه معارف اسلامی را با اجازه مدیرگروه معارف در هرنیمسال یا تابستان اخذ نمایند (درحال حاضر براساس دستورالعمل کمیسیون مواردخاص اخذ حداکثر ۶ واحد (۳درس) از گروه عمومی معارف اسلامی برای رشته های غیرپزشکی فقط در شرایط ترم آخر بودن با اجازه کمیسیون استان قابل انجام خواهد بود )

ماده ۲۰ : چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش 4 واحد باقی مانده داشته باشد می تواند برای یکبار خارج از تقویم دانشگاهی انتخاب واحد نموده ودر فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوطه تعیین می شود درس یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد  حداکثر درهمان نیمسال یا دوره تابستانی بگذراند و درصورت عدم موفقیت در هردرس نمره آن حذف (بلااثر) می گردد و بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد می تواند پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد.

تذکر : اخذ حداکثر 8 واحد دروس نظری یا دروس عملی- نظری درصورتیکه قبلاٌ اخذ نموده ولی مردود شده یا درامتحان شرکت ننموده  وحذف کرده است با اجازه کمیسیون مواردخاص به صورت معرفی به استاد بلامانع می باشد منوط به اینکه تعداد دروس گروه معارف بیش از 3 درس نباشد.                                                                      

ماده ۲۳ : در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیشنیاز نمره قبولی کسب نکند و یا برابر مقررات در کلاسهای درس یا دروس پیشنیاز شرکت نموده اما سرانجام در پایان ترم آنها را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه مربوطه آن درس یا دروس را با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسالهای بعد انتخاب و بگذراند و چنانچه نتواند در درس یا دروس پیشنیاز نمره قبولی کسب کند یا در پایان ترم آنها را حذف نماید نمره درس یا دروس وابسته حذف نمی گردند ولی دانشجو موظف به اخذ درس یا دروس پیشنیاز مردودی یا حذفی در اولین نیمسالی که ارائه شده می باشد.

تذکر : برای مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته های غیرپزشکی از نیمسال اول ۹۵-۹۴ نمرات مردودی دروس ( به غیر از نمره ۰/۲۵ آرای کمیته انضباطی ) در کارنامه بی اثر شده و در میانگین نیمسال و کل لحاظ نمی شود .

ماده ۲۷: حداکثر واحدهای انتخابی مجاز در دوره تابستان برای مقاطع کاردانی و کارشناسی غیرپزشکی ۶  واحد است ولی تعداد واحدهای تابستان برمبنای آخرین بخشنامه های سازمان مرکزی تغییرخواهد نمود ( اخذ دروس « آشنایی با قرآن » و « اندیشه ها و وصایای حضرت امام ره » علاوه بر واحد های مجاز در تابستان بلامانع است)

ماده ۲۸: حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوی غیرمشمول تمام وقت در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۳ سال ، کارشناسی پیوسته ۶ سال است.

توضیح: برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند (مشمولین) از ورودی سال ۹۰ و بعد از آن حداکثر مهلت تحصیل برای دوره های کاردانی ۲/۵ سال و کارشناسی ناپیوسته ۳ سال وکارشناسی پیوسته ۵ سال می باشد.

ماده ۳۲- غیبت موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری ، عملی یا نظری – عملی ، کارآموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب حذف آن درس می شود.

ماده ۳۵- غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس موجب حذف آن درس یا دروس می شود.

ماده ۳۸ : حذف کلیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که دانشجو به تشخیص شورای آموزشی واحد قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نبوده و دراین حال نیمسال مزبور جزو حد نصاب سقف مجاز مرخصی محسوب می گرددولی شهریه اعم از ثابت ومتغیر مسترد نمی شود

ماده ۴۱ - حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس ۱۰ (استثنائا درس آشنایی با قرآن کریم ۱۲) می باشد. دانشجویی که در هریک از دروس الزامی حداقل نمره قبولی را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است.

ماده ۴۳- در مواردی مانند دروس پروژه نهایی ،کارآموزی ، کارورزی ، عملیات صحرایی و تمرین دبیری در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط ، تکمیل آن در طول مدت تعیین شده میسر نباشد آن درس یا دروس ، نا تمام تلقی شده وبرای مشمولین طبق قوانین نظام وظیفه عمل شده ودرس ناتمام حذف می گردد و دانشجو موظف است با رعایت سنوات مجاز با نظر گروه در نیمسال بعد مجددا انتخاب و حتی الامکان با همان استاد بگذراند ولی برای دانشجویان غیرمشمول چنانچه دروس ماده 43 در نیمسال اول ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصت داده شود که بدون ثبت نام مجدد حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان دوره تابستان همان سال تحصیلی قطعی شود ولی نمره دروس ناتمام اخذ شده در نیمسال دوم یا دوره تابستان باید حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی بعدی قطعی شود در غیراین صورت درس ناتمام حذف شده و باید مجدداٌ انتخاب واحد نماید . اگردر انتخاب واحد مجدد فقط دروس ناتمام باقی مانده باشد دانشجو فقط نصف شهریه ثابت را پرداخت می نماید .

ماده 45- میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از ۱۲ باشد در غیر این صورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1- دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند ، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی در آن نیمسال را ندارد ولی اخذ دروس «آشنایی با قرآن» و« اندیشه ها و وصایای حضرت امام ره» علاوه بر ۱۴ واحد انتخابی بلامانع می باشد.  

ماده ۴۶- دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند یعنی «میانگین نمرات نیمسال آنان کمتر از دوازده باشد» اخراجی تلقی می گردند.

تبصره ۱- دانشجویانی که برای اولین بار مشمول ماده ۴۶ می گردند درصورتیکه میانگین کل نمرات حداقل ده باشد یکبار اجازه ادامه تحصیل دارند.

تبصره ۲- به دانشجویان مشمول تبصره 1 ماده ۴۶ که در ترم ارفاقی مجددا مشروط شوند به شرط اینکه هم میانگین ترمی و هم میانگین کل ( هر دو) ۱۱ و بالاتر گردد یک نیمسال مجوز ادامه تحصیل از طرف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی داده می شود.

ماده ۴۸- دانشجویان غیرمشمول می توانند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با رعایت سنوات مجاز تحصیل حداکثر دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند ( اخذ مرخصی زایمان با ارائه گواهی پزشک متخصص و تاٌیید پزشک معتمد دانشگاه به صورت بدون احتساب درسنوات با اجازه کمیسیون مواردخاص بلامانع است ).

ماده ۴۹ : تقاضای مرخصی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد توسط دانشجو به آموزش واحد تسلیم گردد و آموزش زمانی با درخواست دانشجو موافقت می نماید که دانشجو ازنظر گذراندن بقیه دروس دوره دچار مشکل نشود .

ماده ۵۲ : دانشجویانی که ازیک واحد دانشگاهی به واحد دیگر درهمان رشته و مقطع( بدون تغییر رشته و تغییرگرایش و بدون شرکت درآزمون مجدد ) با مجوزسازمان مرکزی منتقل می شوند تمام نمرات درسی اعم از قبولی یا ردی و سایر سوابق آموزشی عیناٌ در واحد مقصد درکارنامه ثبت می شود .

تبصره ۱- واحدهای درسی گذرانده دانشجویان انتقالی که تواٌم با تغییر رشته یا تغییر گرایش باشند با رعایت ماده ۶۷ معادلسازی شده و با نمرات ۱۲ وبالاتر پذیرفته می شود .

تبصره ۲ – دانشجویانی که از طریق شرکت در آزمون مجدد یا ثبت نام از طریق سایت مرکز آزمون  پذیرفته می شوند به شرط نداشتن منع نظام وظیفه دروس آنها برابر ماده ۶۷ معادلسازی شده و با نمرات حداقل ۱۲ پذیرفته می شود .

تبصره ۳ – دانشجویانی مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاههای دولتی یا موسسات غیردولتی مورد تاٌیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری که به دانشگاه آزاد اسلامی منتقل می شوند دروس گذرانده آنها معادلسازی شده و با نمره ۱۲ و بالاتر پذیرفته می شوند.

ماده ۵۵ : در مواردی که واحد دانشگاهی مبدا نتواند بعضی از دروس الزامی دوره را در یک نیمسال معین ارائه نماید دانشجو می تواند با صلاحدید واحد دانشگاهی مبدا وموافقت واحد دانشگاهی مقصد فقط برای یک بار در طول دوره تحصیل کمتر از حداقل واحد های درسی مجاز تعیین شده(۱۱ واحد برای تمام وقت ، ۹ واحد برای پاره وقت و ۷ واحد برای آموزش معلمان) در یک نیمسال را در واحد یا واحدهای دیگر دانشگاهی بگذارند.  ( معرفی دانشجو به واحد های مستقر در استان تهران ممنوع است )

تبصره ۱- استفاده مجدد از ماده ۵۵ در نیمسال آخر تحصیلی مشروط بر آنکه دانشجو بتواند در آن نیمسال فارغ التحصیل گردد و درسی را به عنوان معرفی به استاد باقی نداشته باشد با صلاحدید واحد های مبدا و مقصد امکان پذیر است.

تبصره ۲- واحدهای درسی دانشجوی مشمول ماده ۵۵ توسط گروه آموزشی واحد مبدا تعیین می شود اما چنانچه امتحان دروس انتخابی در واحد های مبدا و مقصد همزمان باشد به طوریکه دانشجو نتواند در امتحانات آنها در هر دو واحد دانشگاهی مربوطه شرکت نماید باید یکی از آنها را حذف نماید.

ماده ۶۷ : معادلسازی واحدهای درسی گذرانده شده پذیرفته شدگان  مقاطع کاردانی و کارشناسی غیرپزشکی که قبلاٌ دروسی را در یکی از واحدهای دانشگاهی و یا سایر موٌسسات آموزش عالی گذرانده اند  منوط به احراز شرایط زیر است :

- دروس گذرانده شده قبلی از نظر تعداد واحد درسی کمتر از تعداد درسی دوره جدید نباشد .

-محتوای دروس گذرانده شده حداقل ۸۰% با محتوای دروس رشته جدید مطابقت داشته باشد .

-نمره قابل قبول برای معادلسازی دروس حداقل ۱۲ می باشد.

-دروس جبرانی، کارآموزی، کارورزی، پروژه، طرح معماری، تمرین دبیری، کارگاهی، عملیات صحرائی، سمینار و پایان نامه قابل معادلسازی نیستند .

-درصورتیکه بیش از ۱۰ سال از زمان قطع ارتباط دانشجو با مقطع قبلی و شروع به تحصیل در رشته فعلی گذشته باشد فقط با اجازه کمیسیون مواردخاص انجام معادلسازی بلامانع خواهد بود.

 

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۶